• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศสำหรับรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61107116567 ระหว่างวันที่ 12 - 19 ต.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)