• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วงเงินงบประมาณ 4,000,000.- บาท รับ-ยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP วันที่ 20-26 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 27 กันยายน 2561 เลขที่โครงการ 61097491512