• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

โครงการจ้างเหมาพัฒนาและซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 1 งาน รับซอง/ซื้อวันที่ 14-20 กันยายน 2561 เสนอราคาวันที่ 21 กันยายน 2561 เลขที่โครงการ 61097284953