• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าพร้อมรับนักธุรกิจจีน สร้างโอกาสทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอวกาศ

จิสด้าพร้อมรับนักธุรกิจจีน สร้างโอกาสทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอวกาศ

25 สิงหาคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก หรือ สกพอ. นำคณะนักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อจุดประกายการสร้างโอกาสและการลงทุนทางธุรกิจร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ EEC โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอวกาศยาน รวมถึงธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียม

 

จิสด้า เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ EEC โดยพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของจิสด้า นั้น ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ผู้ประกอบการต่างชาติจะมีโอกาสในการศึกษาสิทธิประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในพื้นที่ฯเพื่อนำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยใช้กลไกทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาให้เป็นฐานอุตสาหกรรมทางด้านการบินและอวกาศที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จิสด้าจะมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่เป็น 1 ในซูเปอร์คัสเตอร์ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต หรือที่เรียกว่า New Engine of Growth ของประเทศ

 

การเดินทางเข้าเยี่ยมชม SKP ของนักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ภาครัฐบาลได้กำหนดเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 6 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายหวัง หย่ง (HE.Mr.Wang Yong) มนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานร่วม พร้อมด้วยคณะนักธุรกิจฯ กว่า 300 คน ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

 

นางสาวสุภาพิศ ผลงาม รองผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า ปัจจุบันจิสด้าได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศกับ China Resources Satellite Data and Applications (CRESDA) หรือการพัฒนาหลักสูตร SCGI Master Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นในพื้นที่ SKP ซึ่งตั้งอยู่ในเขต EEC และมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ Digital Park Thailand รวมกว่า 800 ไร่  นี่คือเสน่ห์ที่จะดึงดูดให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจมองเห็นถึงโอกาสของการต่อยอดทางธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย ซึ่งแน่นอนว่ามีหลายส่วนงานที่จะต้องเชื่อมโยงและพัฒนาร่วมกัน การเดินทางมาของนักธุรกิจและนักลงทุนในครั้งนี้พวกเขาจะเห็นความพร้อมของเราครบทุกมิติ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การวางแผนและการผลิตภาพถ่ายดาวเทียม การสร้าง ประกอบ และทดสอบดาวเทียม รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆ ในด้านอวกาศยาน ห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบด้าน Aerospace (GALAXI ) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AS9100D เป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย  รวมถึงการเยี่ยมชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา จิสด้าได้ร่วมมือกับจีนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การทดลองและวิจัยในอวกาศ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศในด้านการเกษตร การร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ เช่น ระบบดาวเทียมนำทางเป๋ยโต่ว การพัฒนาหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโท (SCGI) เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมใช้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นต้น โดยจีนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้ามาร่วมงานวิจัยและพัฒนากับเราอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการดึงดูดให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนกับเราได้มากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมและบริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศได้อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งมีความแข็งแกร่งในการต่อยอดทางด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอวกาศ จากฐานอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วในประเทศ เกิดมูลค่าเพิ่มที่สูง สร้างรายได้ สร้างงานในอนาคต โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูงที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ รองผู้อำนวยการจิสด้า กล่าว