• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 พบพื้นที่น้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ทั่วบริเวณ พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป...

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 พบพื้นที่น้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ทั่วบริเวณ พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป...

จิสด้าแสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 05.44 น.

" ยังพบพื้นที่น้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาศักดิ์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว "

โดยในส่วนของจิสด้าได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหลัก ๆ จากปริมาณฝนสะสมในบริเวณที่ลุ่ม เพื่อสนับสนุนการทำงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th
หรือ http://flood.gistda.or.th

caf36b97-ad2b-483c-ab83-10f9eb3b33fd.jpeg