• ภาษาไทย
  • English

“การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service (WFS) สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น

“การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service (WFS) สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service (WFS) สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโยเดีย 1-2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัด จำนวน 110 คน ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานในท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำและใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service (WFS) และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure System) : NGIS Portal ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม” อีกทั้งการประชุมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ยุค “Thailand 4.0” มุ่งสู่เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าให้กับประเทศ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป