• ภาษาไทย
  • English

กิจกรรมการแข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ (DGAB2018)

กิจกรรมการแข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ (DGAB2018)

   กิจกรรมการแข่งขัน DGAB2018 ดำเนินการมาถึงช่วงของการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (ระบบ GISTDA Portal)  จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. จนถึง 3 มิ.ย. 2561 จากทีมผู้ผ่านเข้ารอบ Pitching Concept Idea ทั้ง 11 ทีม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 วัน  ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เพื่อให้นักพัฒนาและผู้ประกอบการได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีของ สทอภ. ในการนำไปพัฒนาเป็น Web Application /Mobile Application

ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน นำไปสนับสนุน และต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้ง 6 กิจการ ได้