• ภาษาไทย
  • English

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดสัมมนา “ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับการจองรถเกี่ยวข้าว เพื่อการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร เกษตรกรสามารถใช้งาน แอพพลิเคชั่นได้บนมือถือในระบบ Android ซึ่งการทำงานของแอพพลิเคชั่นจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) ส่วนชาวนา เพื่อให้ชาวนาสามารถจองรถเกี่ยว นัดวันที่จะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่ของตนเองได้     
2) ส่วนเจ้าของรถเกี่ยว เพื่อให้เจ้าของรถเกี่ยวตอบรับการจองจากฝั่งชาวนาเพื่อไปเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้ทำการลงพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลา 10.00 น. การจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 80 คน  และเวลา 14.00 น. จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 70 คน 
     วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสวรรค์ 3/3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกรียติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เวลา 10.00 น. การจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 60 คน 
ในการจัดสัมมนาเกษตรกรได้ทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว และได้มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น/ปัญหาและอุปสรรคจากผู้เข้าร่วมสัมมนา อาทิ การเพิ่ม Function อื่นๆใน Application การเพิ่มตัวเลือกชนิด/ยี่ห้อรถเกี่ยว ควรระบุตำแหน่งรถเกี่ยวบนแผนที่ เป็นต้น
จากการจัดสัมมนาในครั้งนี้เกษตรกรได้ทราบถึงประโยชน์การใช้งานของแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเกษตรกรที่ต้องการรถเกี่ยวที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันเวลา รวมถึงได้รับรู้การใช้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับวางแผนจัดการรถเกี่ยวนวดข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค รักษาผลประโยชน์ทางการค้าข้าว เพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการตลาดของผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ