• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “AIP in Actions”

จิสด้าได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “AIP in Actions”

เมื่อวันที่ 9 – 10 เมษายน 2561 จิสด้าได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “AIP in Actions” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อเป็นสร้างความเข้าใจ ถึงแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยการ Work Shop ในครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น  2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพื้นที่ EEC และ กลุ่มพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นในมิติด้านต่างๆ ทั้งด้านนโยบาย,การปฏิบัติ,ความยั่งยืน และความพึงพอใจ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอแนวทางในการปฎิบัติงานของพื้นที่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจเรื่อง AIP ให้กับบุคลากรได้เห็นภาพที่ชัดเจนอีกด้วย

Tags: