• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

GISTDA จับมือสถานฑูตอิตาลี ร่วมพัฒนา Space Innovation ของอาเซียน

GISTDA จับมือสถานฑูตอิตาลี ร่วมพัฒนา Space Innovation ของอาเซียน

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ H.E.  Francesco Saverio Nisio เอกอัครราชฑูตอิตาลีประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสัมมนา “Italian Space Activities : COSMO-SkyMed a dual system for International Cooperation” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยสถานฑูตอิตาลีประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนของอิตาลี ประกอบด้วย บริษัท e-GEOS, Thales Alenia Space และTelespazio ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย ตบเท้าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ผู้มีประสบการณ์ทางด้านอวกาศจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสถาบันการศึกษา ได้ร่วมนำเสนอและอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยองค์การอวกาศแห่งอิตาลี Agenzia Spaziale Italiana (ASI) นำเสนอการดำเนินโครงการดาวเทียม COSMO-SkyMed, ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน, ประโยชน์ของโครงการต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวโน้มของการพัฒนานวัตกรรมอวกาศ และ สทอภ. จะนำเสนอประสบการณ์ในการให้บริการและการใช้ประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียม COSMO-SkyMed ในประเทศไทย นอกจากนี้ สทอภ. ยังถือโอกาสสำคัญในครั้งนี้เปิดบ้านให้เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียม COSMO-SkyMed และสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park :SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อีกด้วย
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park :SKP) ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศแห่งแรกของประเทศไทย มีหน้าที่ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระดับประเทศ และในระดับอาเซียน ทั้งนี้ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศยังเป็นที่ตั้งของสถานีรับสัญญาณดาวเทียม COSMO-SkyMed ของประเทศอิตาลีอีกด้วย