• ภาษาไทย
  • English

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมภารกิจการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศของประเทศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมภารกิจการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศของประเทศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

   5 กุมภาพันธ์ 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ได้เข้าตรวจเยี่ยมภารกิจการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศของประเทศ เพื่อรองรับการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากร และการสร้างอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคตของประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจิสด้า ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

   จิสด้า เป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ ที่เหมาะสมสำหรับการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมา จิสด้าได้ทำการพัฒนาระบบปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมที่พัฒนาโดยวิศวกร สทอภ. เช่น ระบบควบคุมดาวเทียม (VOSSCA) ระบบวิเคราะห์วงโคจร (EMERALD) ระบบผลิตภาพ (SIPPO) ระบบจานส่งสัญญาณดาวเทียม (WATER) อีกทั้งได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการ GALAXI ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการด้านวัสดุและโครงสร้างการบินและอวกาศเพื่อส่งเสริมภารกิจนวัตกรรมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศด้านการผลิตและซ่อมบำรุงอากาศยาน ห้องปฏิบัติการ SOAR ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบินที่เติบโตอย่างมากในปัจจุบันและวางแผนระบบถ่ายภาพของดาวเทียมไทยโชต และ Space Inspirium แหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

   อีกทั้ง ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน ของระบบนำทางด้วยดาวเทียมร่วมกับผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น การผลักดันผู้ประกอบการ Startup และเพิ่มมาตรฐาน ของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการไทย และต่างชาติ  การจัดตั้งหลักสูตร Master program ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (academic exchanges) ซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศให้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานหลักของจิสด้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ถือเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระดับภูมิภาค และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศนี้จะมีพื้นที่ให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้าทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมกับให้บริการอันเป็นการสนับสนุนการวิจัยให้บังเกิดผลเชิงพาณิชย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ