• ภาษาไทย
  • English

กองทัพบก จับมือ จิสด้า ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ

กองทัพบก จับมือ จิสด้า ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ

     25 ธันวาคม 2560 ณ กองบัญชาการทหารบก ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง กองทัพบก กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า

     สืบเนื่องมาจาก กองทัพบก และ จิสด้า ได้มีความร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี 2555 ตามกรอบบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง กระทรวงกลาโหม กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันมาโดยตลอด อาทิเช่น การประยุกต์ใช้ อากาศยานไร้คนขับในการบริหารจัดการงานที่ตินของกองทัพบก การจัดทำคู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศทางการทหารสำหรับนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การพัฒนาโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์แสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยต่อโรคไข้นำโดยพาหนะเห็บ หมัด ไร เป็นต้น

     จิสด้า เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้ง จิสด้า ยังมีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพบกได้ ซึ่งข้อมูลจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใจสภาพภูมิประเทศจริงมากยิ่งขึ้น ทำให้การประเมินสถานการณ์สำหรับการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง และ แม่นยำ ความร่วมมือระหว่าง กองทัพบก และ จิสด้า จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานราชการได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าอีกด้วย

     ความร่วมมือระหว่าง กองทัพบก และ จิสด้า มีกิจกรรมหลักที่สำคัญอยู่ 3 เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่ การสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียม การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ การบูรณาการทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งผลจากการดำเนินงานร่วมกันมากว่า 5 ปี ช่วยให้กองทัพบกพัฒนาขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ตามแผนพัฒนาของกองทัพบกได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วน จิสด้า ก็สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยรายการได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนตามนโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นกัน สำหรับการจัดงานในวันนี้นอกจากจะมีการลงนาม MOU ร่วมกันแล้ว ยังมีการจัดแสดงผลงานที่ กองทัพบกร่วมมือกับจิสด้าช่วยกันพัฒนา อาทิเช่น การบริหารจัดการที่ดินกองทัพบกโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ / การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนทเศในงานบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชน / การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานด้านการข่าย / การพัฒนากำลังพลกองทัพบกด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  และ การพัฒนา Web-based Application แผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้นำโดยพาหนะ เห็บ หมัด ไร อีกด้วย