• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าผุดโครงการ “อาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ” ชิงรางวัลรวมกว่า 650,000 บาท พร้อมศึกษาดูงาน GNSS ที่ญี่ปุ่น

จิสด้าผุดโครงการ “อาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ” ชิงรางวัลรวมกว่า 650,000 บาท พร้อมศึกษาดูงาน GNSS ที่ญี่ปุ่น

   23 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา// กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดและทรูปลูกปัญญา เปิดตัว “อาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ” ชิงรางวัลรวมกว่า 650,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานด้าน GNSS ณ ประเทศญี่ปุ่น มุ่งหวังให้เยาวชนไทยนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบ GNSS ที่ทันสมัยมาพัฒนาและปรับเปลี่ยนการใช้งานในภาคการเกษตรไทย เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในครั้งนี้

   การดำเนินโครงการแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีให้เยาวชนไทยสายอาชีวะได้แสดงผลงานนวัตกรรม เครื่องมือ เครื่องจักรทางด้านการเกษตร ที่เกิดจากการประดิษฐ์และนำเทคโนโลยีการระบุตำแหน่ง GNSS (Global Navigation Satellite System) มาใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำ และส่งเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการทางการเกษตรให้สูงขึ้น ซึ่งผลงานที่ได้จากแข่งขันจะนำไปสู่การประยุกต์และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตรงนี้จะทำให้เยาวชนไทยสายอาชีวะได้มีโอกาสพัฒนาและใช้ความสามารถที่มีอยู่ในการคิด วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งเกิดความความตระหนักใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาเป็นกลไกในการบริหารจัดการแบบเป็นระบบ เพื่อให้ได้ความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ซึ่งก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้

   สำหรับ จิสด้า นั้น ได้ดำเนินกิจกรรมด้านระบบดาวเทียมเพื่อการนำทาง Global Navigation Satellite System (GNSS) มาอย่างต่อเนื่องโดยการร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านประยุกต์ใช้งาน GNSS เพื่อยกระดับมาตรฐานของประเทศในด้านการขนส่ง การจัดทำแผนที่มีความถูกต้อง การวางผังเมืองและเขตเศรษฐกิจ อีกทั้ง จิสด้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรที่อยู่ในสถานะขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้อาชีพการเกษตรกร ไม่มั่นคง ลูกหลานมีแนวโน้มที่จะไปประกอบอาชีพอื่นแทน จิสด้าจึงเห็นว่าการนำระบบ GNSS แบบพิกัดแม่นยำสูงมาประยุกต์กับเทคโนโลยีการเกษตรจะส่งผลให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลาและแรงงาน ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในยุคThailand 4.0 และรองรับเกษตรกรรม 4.0 รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตเพื่อดึงลูกหลานเกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพถิ่นฐานเดิมได้ อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จิสด้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนและนักศึกษาในสังกัดอาชีวะจะได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจิสด้า คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

   ซึ่งที่ผ่านมา เราได้รับสมัครนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศเข้ามาเรียนรู้ทางด้านการเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ GNSS ซึ่งขั้นตอนหลังจากรับสมัครแล้วเสร็จจะต้องทำการคัดเลือกทีมผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 30 ทีม เพื่อให้มาแข่งขันในเชิงนวัตกรรมด้าน GNSS เป็นเวลา 3 คืน 4 วัน ที่จิสด้า ศรีราชา ซึ่งตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรมนักเรียนจะมีโอกาสในการนำเสนอชิ้นงานการพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ GNSS แบบพิกัดแม่นยำสูงเพื่อเป็นนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตรอีกด้วย โดยทีมชนะเลิศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และเงินทุนการศึกษา พร้อมศึกษาดูงานด้าน GNSS ณ ประเทศญี่ปุ่นรวมแล้วกว่า 650,000 บาท สำหรับนักเรียนอาชีวะหรือสถาบันการศึกษาใดที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 03-849-1680, 082-983-1970, 083-073-0726