• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานผู้ใช้งานระบบฯ ต่อร่างแนวทางในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

จิสด้าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานผู้ใช้งานระบบฯ ต่อร่างแนวทางในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

จิสด้า โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานผู้ใช้งานระบบฯ ต่อร่างแนวทางในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการด้านน้ำของประเทศและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม  2560 ณ ห้องลาดพร้าว 1-2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์น้ำของประเทศกว่า 30 คน ร่วมงานฯ