• ภาษาไทย
  • English

Kick-Off!!! โครงการ Remote Sensing Application for Northeastern Thailand Water Resources Management

Kick-Off!!! โครงการ Remote Sensing Application for Northeastern Thailand Water Resources Management

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า และคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Institute of Remote Sensing and Digital Earth (RADI) สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินโครงการ Remote Sensing Application for Northeastern Thailand Water Resources Management โดยได้จัดประชุม Kick-Off โครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2560 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวทั้ง 2 ฝ่าย ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและข้อมูล อุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการ รวมถึงการดูงาน ณ พื้นที่ทดลองด้านการวัดปริมาณความชื้นของดินของ RADI ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามแผนงานต่อไปคือการจัดหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้ทำ Algorithm ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลและผ่านการกระบวนการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว จะนำข้อมูลที่ได้เข้าสู่ model ทางวิศวกรรมต่อไป