• ภาษาไทย
  • English

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือด้าน “การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยงานพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านการบินและอวกาศ (Aerospace)” ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือด้าน “การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยงานพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านการบินและอวกาศ (Aerospace)” ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยงานพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านการบินและอวกาศ (Aerospace) ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อผลักดันการร่วมกันสร้างมาตรฐานของอุสาหกรรม Aerospace ซึ่งถือว่าเป็นอุสาหกรรมที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญ และถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ 2 หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure หรือ NQI) โดยมุ่งเน้นด้านในอุตสาหกรรม Aerospace เป็นหลัก