• ภาษาไทย
  • English

จิสด้า จับมือ สนช. ใช้ วทน. สร้างนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการให้ประเทศ

จิสด้า จับมือ สนช. ใช้ วทน. สร้างนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการให้ประเทศ

img_7097.jpg

26 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. เป็นประธานร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์ร่วมผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ เพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่สูงจากการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม โดยอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทย รวมไปถึงการวางแผนเชิงพื้นที่ในอนาคต การช่วยการตัดสินใจ และการสร้างคุณค่าทางด้านนวัตกรรม ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบและแบบจำลองการแสดงผล (Impact Analysis and Simulation Platform) จากสถานการณ์ต่างๆ เช่น การใช้พื้นที่ในภาคอุตสาหกรรม การลงทุน เป็นต้น และก่อให้เกิดการบริหารจัดการเชิงนโยบายของพื้นที่ Southern Economic Corridor: SEC และ Eastern Economic Corridor : EEC อย่างมีประสิทธิภาพ ใน 3 ระดับ (ระดับเมือง ระดับ EEC และระดับประเทศ)