ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบ Simulation platform ในรูปแบบ 5D Visualization ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย - 1 พ.ค.60

ประเภทของการจัดหา: 
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ: 
2560
ประเภทของประกาศ: 
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
Thursday, 27 April 2017 to Monday, 1 May 2017
ประกาศร่างวันที่: 
Monday, 1 May 2017