• ภาษาไทย
  • English

ใช้"เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ" พัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย ให้ประชาชนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ใช้"เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ" พัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย ให้ประชาชนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ใช้"เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ" พัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย
ให้ประชาชนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

     โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มต้นเมื่อราษฎร จาก ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูฝน และน้ำแล้งในฤดูร้อน วนเวียนเป็นวัฏจักรมาหลายสิบปี ต่อมาราษฎรในพื้นที่จึงตัดสินใจยื่นฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และด้วยพระมหากรุณาธิคุณกับราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการขุดลอกหนองเลิงเปือยและซ่อมแซมฝายบริเวณตำบลสามัคคีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 และเพื่อสนองพระราชปณิธานในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และหน่วยงานราชการในทุกภาคส่วน จึงตกลงร่วมรับสนองพระราชดำริในโครงการดังกล่าวฯ โดยมีมูลนิธิปิดทองหลังพระเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งหมด และเริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เป็นต้นมา

     จิสด้าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนในเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากเทคโนโลยีสำรวจระยะไกล  เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ (UAV) ระบบผลิตแผนที่แบบ 360 องศา(Mobile Mapping) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยเริ่มจากการวางแผนการขุดลอก ติดตามความคืบหน้า จนกระทั่งตรวจสอบและประเมินปริมาตรหลังการขุดลอกแล้วเสร็จ รวมถึงการบริหารจัดการแปลงที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ และการพัฒนาเส้นทางน้ำรวมถึงแหล่งน้ำบริวาร นอกจากนี้ เรายังได้สนับสนุนบุคลากรของจิสด้าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศที่จำเป็นในกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศต่อไป

     จากวันที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้นับเป็นเวลากว่า 3 ปี โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งในด้านการใช้ที่ดิน การเกษตรและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่  ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โดยรอบแก้มลิงหนองเลิงเปือย สามารถดำรงชีพด้วยการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่และใช้ชีวิตในแบบพอเพียง อย่างไรก็ตาม จิสด้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักโดยเฉพาะมูลนิธิปิดทองหลังพระคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานในพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือยแห่งนี้จะเป็นต้นแบบหรือโมเดลที่สำคัญในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อก่อให้เกิดเป็น solution หรือทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนและชุมชน