• ภาษาไทย
  • English

การสัมมนา 2nd "Dialogue Terra: A strategic Move @ SKP" What Have Been Done Over Last 3 years: What Next ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559

การสัมมนา 2nd "Dialogue Terra: A strategic Move @ SKP" What Have Been Done Over Last 3 years: What Next ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559

     ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานการสัมมนาในหัวข้อ “Dialogue Terra: A strategic Move @ SKP” What Have Been Done Over Last 3 years: What Next โดยคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทอภ. เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมแกรนมิราเคิล คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

     โดยการจัดสัมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนหน่วยปฏิบัติพื้นที่ใน SKP ให้สัมฤทธิ์ผลและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศถูกบรรจุเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ตามความเห็นของปธะธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

Tags: