• ภาษาไทย
  • English

GISTDA ใช้ภูมิสารสนเทศ...ส่งเสริมการตัดสินใจการลงทุนในอาเซียน

GISTDA ใช้ภูมิสารสนเทศ...ส่งเสริมการตัดสินใจการลงทุนในอาเซียน

     เปิดฉากแล้วสำหรับงานสัมมนาบีโอไอกับการให้บริการแบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 โดยปีนี้ GISTDA เตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องอิมพิเรียลแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้คนให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก
นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ รองผู้อำนวยการ GISTDA เผยว่า ทุกวันนี้ ประเทศไทยให้ความสำคัญในเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนทางด้านอาเซียน ประกอบกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศทำให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ที่จะช่วยส่งเสริมการตัดสินใจให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในขณะที่ GISTDA เองก็เริ่มที่จะพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนเชิงพื้นที่ ซึ่งจะสามารถให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่กับผู้ประกอบการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ได้สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนลงทุนให้กับผู้ประกอบการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ขณะที่ นายวรวิทย์ อัครนิพัชร นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ เพิ่มเติมว่า GISTDA ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจสำคัญในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และเป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาตินี้จะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานและริเริ่มให้เกิดการบูรณาการวางแผน แลกเปลี่ยน และบริหารจัดการ GNSS ตามมาตรฐานสากล ในวันนี้ GISTDA เร่งพัฒนาและส่งเสริม รวมทั้งสนับสนุนให้ระบบ GNSS สามารถครอบคลุมการใช้งานบริการในวงกว้าง ให้สอดรับกับนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve โดยนำนวัตกรรมด้านข้อมูลในการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของประเทศไทยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ จะถือเป็นอีก 1 ระบบที่จะนำ GNSS มาประยุกต์ใช้ด้วย