• ภาษาไทย
  • English

รายงานการประเมินองค์การมหาชน

รายงานการประเมินองค์การมหาชน

1. ประเมินสำนักงานตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง สทอภ.

2. ประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของ สทอภ.