• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศเพื่อการเกษตรและภัยพิบัติ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศเพื่อการเกษตรและภัยพิบัติ

จ้างพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศเพื่อการเกษตรและภัยพิบัติ จำนวน 23 สถานี วงเงินงบประมาณ 33,000,000.- บาท (สามสิบสามล้านบาทถ้วน)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

Tuesday, 15 December 2015 to Thursday, 17 December 2015

ประกาศร่างวันที่

Thursday, 17 December 2015