Head GISDTDA

คำถามที่พบบ่อย

พบ 10 รายการล่าสุด

สถานที่เยี่ยมชมดูงานมี 2 สถานที่ ประกอบด้วย

1)สทอภ. GISTDA สำนักงานใหญ่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

2)สทอภ. GISTDA อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ซึ่ง 2 สถานที่ จะมีการให้ข้อมูลเยี่ยมชมดูงานที่แตกต่างกัน คือ

1)ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจะให้การบรรยายข้อมูลในเรื่องของ Application และ Solution ด้าน GI

2)ศรีราชาจะให้การบรรยายข้อมูลด้าน Space และดาวเทียม

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จำนวน 20 คน และ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ(ศรีราชา) จำนวน 30 คน

สามารถบรรยายได้ หากหัวข้ออยู่ในขอบเขตหรือองค์ความรู้ที่ GISTDA รับผิดชอบ

GISTDA รับเยี่ยมชมดูงานเฉพาะ 2 วันนี้เท่านั้น หากมีความจำเป็นที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมดูงานในวันอื่นๆ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นรายกรณี

 

การสมัครฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษา

ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมแนบรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้

  1. รายละเอียดของผู้สมัคร 
  2. Transcript
  3. ระยะเวลาที่ฝึกงาน
  4. หนังสือจากมหาวิทยาลัย(ถ้ามี)/อาจารย์ที่ปรึกษา
  5. สาขาที่สนใจฝึกงาน

โดยส่งมาได้ที่ saraban@gistda.or.th หรือ ทางไปรษณีย์ที่ 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120  อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210