Head GISDTDA

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า ระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลจากดาวเทียมพบพื้นที่ 5 จังหวัดเสี่ยงสูงเกิดไฟป่าช่วงวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2564

GISTDA เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า โดยในช่วง 7 วันนี้มี 5 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #ตาก #ลำปาง #เชียงใหม่  #เพชรบูรณ์ และ #อุตรดิตถ์ ตามลำดับ ส่วนอีก 12 จังหวัดที่เหลือพบพื้นที่เสี่ยงในปริมาณน้อย เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกส่งผลให้หลายพื้นที่มีความชื้นมากขึ้น

โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

Admin 22/2/2564 0
Share :

Go to top