Head GISDTDA

คณะผู้บริหาร จากกรมชลประทาน เยี่ยมชมภารกิจ GISTDA

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 GISTDA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

โดยมี นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและนำเสนอภารกิจที่สำคัญของ สทอภ. ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมส่วนงานของการรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียม รวมถึงระบบการปฏิบัติการภายในศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ หรือ AIT ที่ใช้รองรับการประกอบและทดสอบดาวเทียมที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียมของโลกได้ในอนาคต 

ต่อมาได้เข้าชม Space Inspirium เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สทอภ. กับ กรมชลประทาน ให้บังเกิดผลต่อไป

luckyka.tia 1/6/2023 0
Share :