Head GISDTDA

อบรมเชิงปฏิบัติการ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร   ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ภายใต้กิจกรรม การปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร (Culture Transformation) โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ สทอภ. กว่า 30 คนที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานครั้งนี้

luckyka.tia 24/5/2023 0
Share :