Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรม Phyton” ให้กับบุคลากรภายในองค์กร

ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องฝึกอบรม อาคารฝึกอบรม สทอภ. บางเขน

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อ “การเขียนโปรแกรม Phyton” ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร ป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ บุคลากร และสามารถนำไปประยุกต์ต่อการปฏิบัติงานได้

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ รังสิพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ และ วิทยากรสนับสนุน จาก เครือข่ายองค์ความรู้ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้  มีบุคลากรสนใจเข้าร่วมกว่า 30 คน

luckyka.tia 17/2/2023 0
Share :