Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. หรือ GISTDA ส่งบุคลากร เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อชี้แจงหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม จัดโดย สำนักงาน ก.พ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 รวมทั้ง ชี้แจงระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ.2565 ผ่านทางระบบ Online Youtube Live Streaming : จำขึ้นใจ สำนักงาน ก.พ. โดยมี นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

luckyka.tia 22/2/2566 0
Share :