Head GISDTDA

GISTDA ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างในสาขา “Green Office”

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำทีมงานเข้าถ่ายทำ VTR โดย GISTDA ถูกคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานตัวอย่าง ในสาขา “Green Office”  โดยมี ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รอง ผสทอภ. ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน GISTDA ให้สัมภาษณ์

ซึ่งได้กล่าวถึงความสำเร็จในการดำเนินงาน การร่วมมือร่วมใจกันของ บุคลากร GISTDA ที่มีความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและทรัพยากร ตามแนวทางการดำเนินางานของสำนักงานสีเขียว อีกทั้งผู้บริหารมีนโยบายและเป้าหมายให้เป็น GISTDA  goes Green การนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนตลอดไป

luckyka.tia 7/2/2023 0
Share :