Head GISDTDA

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "The 1st Training on Intelligent Technology for Geospatial Management on Agriculture for Lao PDR”

   GISTDA ร่วมกับ UNESCAP จัดฝึกอบรมฯ "The 1st Training on Intelligent Technology for Geospatial Management on Agriculture for Lao PDR” ครั้งที่ 1 ให้กับ สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2566 ณ กรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Department of Technology and Innovation) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำล้านช้าง–แม่โขง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 18 คน จากหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้งานจริงจากภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ของ สปป. ลาว

   การฝึกอบรมฯ มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมในการบริหารจัดการด้านการเกษตรทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงการลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ค้นคว้าข้าว (Rice Research Center) ของ สปป. ลาว ด้วย
     
   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็น 1 ในชุดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี ที่ GISTDA กับ UNESCAP และพันธมิตรในภูมิภาค จะร่วมดำเนินการภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Lancang-Mekong Cooperation Special Fund ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในภูมิภาคอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือและด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานในระดับภูมิภาค/นานาชาติ ตามภารกิจของ GISTDA ต่อไป

amorn.pet 13/1/2023 0
Share :