Head GISDTDA

ฝึกอบรมหลักสูตร “การแปลความภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับกองทัพอากาศ” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแปลความภาพถ่ายดาวเทียมของศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 GISTDA จับมือกับ กองทัพอากาศ ในการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การแปลความภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับกองทัพอากาศ” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแปลความภาพถ่ายดาวเทียมของศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการ สำนักเครือข่ายองค์ความรู้ สทอภ. เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พลอากาศเอก สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 12 นาย จากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการใช้งานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน คือระหว่างวันที่ 15–19 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 12 นาย

สามารถติดตามข่าวสารการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่ 

Facebook fan page : @gistdatraniningcenter

GISTDA Training Center

luckyka.tia 15/8/2565 233 0
Share :

Go to top