Head GISDTDA

ทีม GISTDA เดินหน้าติดตั้ง Pandora เพิ่มศักยภาพในการติดตามมลภาวะอากาศในประเทศไทยและอาเซียน

ทีม GISTDA เดินหน้าติดตั้ง Pandora เพิ่มศักยภาพในการติดตามมลภาวะอากาศในประเทศไทยและอาเซียน

วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ทีม GISTDA นำโดย รองผู้อำนวยการ GISTDA (พี่หมี ตติยะ) และเจ้าหน้าที่ สปภ. และ สพน. ลงพื้นที่เชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการติดตามมลภาวะอากาศในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน” ภายใต้โครงการ “Building the Pan-Asia Partnership for Air Pollution information : PAPGAPi ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จากนั้น ทีม GISTDA ได้ติดตั้งเครื่อง Pandora ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ดูจากภาพคือบนดาดฟ้าของอาคารใน ม.) เพื่อตรวจวัดมลภาวะอากาศภาคพื้นดิน และนำข้อมูลที่ได้ไปสอบเทียบข้อมูลจากเครื่องวัด GEMS ที่ติดตั้งบนดาวเทียม GEO-KOMPSAT 2B (GK-2B)

ภารกิจนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการติดตามมลภาวะทางอากาศ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยรวมถึงอาเซียนจากข้อมูล GEMS รวมทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่สามารถนำไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต

และแน่นอนว่าข้อมูลที่เราได้จะถูกนำไปบอกต่อให้กับประชาชนคนไทยได้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของไทยและของโลก เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และติดตามต่อไปนั่นเองครับ

#ทีมเรามันดี #ทีมเรามันเก่ง #ทีมเรามันเด้ง #นี่แหละGISTDAteam

Nattakarn Sirirat 4/8/2565 121 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top