Head GISDTDA

GISTDA นำเสนอเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 65 ผู้บริหาร GISTDA นำโดยนายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA และนางสาวปราณปริยา วงค์ษา (ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์ความรู้) ได้ร่วมหารือกับ ดร. ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยาและนายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ฯ เมืองพัทยา ณ ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart City Tourism) ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดย GISTDAได้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยี Big data และ Internet of things (IoTs) เพื่อการจัดการผังเมือง การจัดการน้ำท่วม การจัดการขยะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ รวมถึงนำเสนอแนวทางการสร้างบุคลากรพร้อมใช้ด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับเมืองพัทยาด้วย ทั้งนี้  GISTDA และเมืองพัทยามีแผนจะร่วมมือกันนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี IoTs มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะที่ยั่งยืน มีความพร้อม และการบริหารจัดการเมืองที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับโลกและการมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป

phasaphong.tha 29/6/2565 324 0
Share :