Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 (ครั้งที่1)

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์
ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ” โดยครั้งนี้เป็นการอบรมให้กับบุคลากร สทอภ. รุ่นที่ 2 เพื่อให้บุคลากรของ สทอภ. สื่อสารและนำเสนออย่างเป็นระบบ การปรับมุมมองแนวคิดกลยุทธ์ในการนำเสนอ   การฝึกปฏิบัติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร โดยผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การพัฒนาทักษะในการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ  ให้แก่กลุ่มผู้ฟังทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนองาน

โดยหัวข้อการอบรมในวันนี้ จะประกอบด้วย

บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ ก้าวแรก “การแนะนำตัว: ความสำคัญของความประทับใจแรก/ความเชื่อถือ”

การเตรียมการนำเสนอ “เข้าใจความคาดหวังของผู้ฟัง (Audience’s Expectation)”

ประเภทของการนำเสนอ

1.นำเสนอเพื่อให้ข้อมูล (Informative Presentation)

2.นำเสนอเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ (Persuasive Presentation)

บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “คุณสมบัติของผู้นำเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Characteristic of Professional Presentation

สามารถดาวน์โหลดเอการกรอบรม สำหรับศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1W81UOkz-kYpeX_YiBXlpKOfqb4Mk1vo8

luckyka.tia 27/5/2565 0
Share :