Head GISDTDA

GISTDA ออกภาคสนามจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแปลงที่ดินทำกิน

GISTDA นำร่องโครงการจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแปลงที่ดินทำกิน จากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศ มาตราส่วน 1: 4,000 ในเขตอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 

 

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา  GISTDA ลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้าน ณ หมู่ 4 บ้านวังลึกพัฒนา ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ เพื่อจัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศแปลงที่ดินทำกิน ในรูปแบบดิจิตอล สำหรับการนำไปใช้วางแผนบริหารจัดการต่อไป

Admin 24/2/2015 0
Share :