Head GISDTDA

การเยี่ยมชมดูงาน ของ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมลาดกระบัง

                                      สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ให้การต้อนรับดร.โชคดี  เลียวพานิช และคณะ ในโอกาสนำคณะนักศึกษา ภาควิชาไอที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ที่เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ ภารกิจของ สทอภ., ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวเทียม, การรับสัญญาณดาวเทียม, ขั้นตอนการผลิตข้อมูลจากดาวเทียมและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม โดยได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการรับสัญญาณและผลิตข้อมูลดาวเทียม ฯ  ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียม ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 25/3/2015 0
Share :