Head GISDTDA

กิจกรรม Academic Roadshow ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก จัดกิจกรรม Academic Roadshow ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิต ในการฝึกงานกับ สทอภ. และในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีนิสิตจากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวนมากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ผู้รายงาน  นายชินทัตต์  เขียวแก้ว
E mail : keawkaew@gistda.or.th
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.

Admin 31/3/2558 0
Share :