Head GISDTDA

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เยี่ยมชมดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557

     นายเชาวลิต  ศิลปทอง  รองผู้อำนวยการ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม ไทยโชต อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซี่งเป็นหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่มีประโยชน์ต่อการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม จนเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา และพัฒนาเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนางานวิจัยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน ต่อไป   เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
E mail : senaho@eoc.gistda.or.th
สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.

Admin 2/9/2014 0
Share :