Head GISDTDA

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เยี่ยมชมดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557

     นายชัยยันต์   เมาลานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม ไทยโชต อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)    อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557

 

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
E mail : senaho@eoc.gistda.or.th
สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.

Admin 10/9/2014 0
Share :