Head GISDTDA

คณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เยี่ยมชมดูการปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ดร.เชาวลิต  ศิลปทอง  รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. มอบให้นายชัยยันต์  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงษ์ จังหวัดนครสวรรค์    เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมดูการปฏิบัติงาน  ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557  โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่สำคัญ ที่ทำให้นักศึกษามีความรู้และได้รับประสบการณ์จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบันและอนาคต

Admin 5/8/2014 0
Share :