Head GISDTDA

การสัมมนาการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-information Infrastructure System Portal)

จิสด้า พัฒนาระบบการบริการ สืบค้น และการเรียกใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งนำข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ยังกระจัดกระจายอยู่ในแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายมาบูรณาการให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบนี้มีชื่อเรียกว่า “ระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ” หรือ “National Geo-information Infrastructure System” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “NGIS”

โดยเมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 จิสด้าได้จัดให้มีการสัมมนาการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-information Infrastructure System Portal) ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม B โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอต้นแบบระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศขององค์กร
(GI - Portal) และทดสอบการเชื่อมโยงระบบ WMS ระหว่างหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 120 คน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

“NGIS” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมการเผยแพร่และกระจายข้อมูลภูมิสารสนเทศ รวมถึงให้บริการต่อผู้ใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ โดยตรง ซึ่งหลักการทำงานของ “NGIS” คือ ให้ผู้ใช้บริการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการร่วมกัน เน้นการแบ่งปันข้อมูลภูมิสารสนเทศที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอาทิ ข้อมูลขอบเขตการปกครอง ข้อมูลเส้นทางคมนาคม ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลตำแหน่ง สถานที่ตั้งของหน่วยงานที่มี่ความสำคัญ ข้อมูลแหล่งทรัพยากรต่างๆ และข้อมูลภัยพิบัติ เป็นต้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ “NGIS” ช่วยลดการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกัน สามารถแก้ไขปัญหาข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ รวมทั้งประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายที่จะต้องจัดซื้อแผนที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทางด้านภูมิสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

“NGIS” ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่สนับสนุน จัดหา และผลิตข้อมูลพื้นฐาน อาทิ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมป่าไม้, กรมที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมแผนที่ทหาร, กรมทรัพยากรน้ำ, กรมอุทกศาสตร์, การประปาส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, กรมการปกครอง, กรมทรัพยากรธรณี, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, กรมชลประทาน, กรมเจ้าท่า, กรมควบคุมมลพิษ, กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน),สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบทั้งหมด และ จิสด้า เป็นผู้รวบรวมและนำเข้าข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จำนวนกว่า 60 ชั้นข้อมูล สำหรับการให้บริการในรูปแบบ Web Map Service

Admin 20/8/2557 0
Share :