Head GISDTDA

จิสด้าผนึกกำลังพันธมิตร 10 หน่วยงานร่วมสร้างคุณค่าอารยธรรมสุวรรณภูมิ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ระหว่าง จิสด้า ร่วมกับ 10 หน่วยงานชั้นนำที่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ได้แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), กรมศิลปากร, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมูลนิธิสัมมาชีพ ณ ห้อง BB201 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า งานนี้ถือจุดเริ่มต้นความร่วมมือในการสร้างสรรค์ภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิในอนาคต ด้วยองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ร่วมกับการประยุกต์เทคโนโลยี เพื่อการสร้างกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งต่อแนวคิด แนวทาง และข้อมูลที่ทรงคุณค่าต่อการนำไปต่อยอด ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบายของประเทศ ไปสู่การพัฒนาระบบสร้างสรรค์คุณค่าภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Cultural Creative Platform) เพื่อเป็นระบบศูนย์กลางข้อมูลทางวัฒนธรรมที่มีความทันสมัย ต่อเนื่อง และมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของผู้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะนำไปต่อยอดงานในมิติอื่นๆ ต่อไป

ด้าน ผศ.เชาวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังกล่าวอีกว่า งานในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ในการเริ่มต้นของความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่จะมีการนำเทคโนโลยีด้านอวกาศเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงมิติเชิงของพื้นที่ที่มีหลักฐานอารยธรรมที่ปรากฏตามสถานที่ต่างๆ และสามารถนำส่งคุณค่าที่ได้จากการศึกษาสุวรรณภูมิในมุมมองใหม่ของจิสด้า ไปสู่การต่อยอดในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยใช้คุณค่าบริบททางวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ มาร่วมแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน หรือใช้ในการวางแผนการจัดการพื้นที่ได้ในอนาคต อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างโอกาสด้านความร่วมมือในมิติอื่นๆ บนฐานความรู้ความเข้าใจในคุณค่าวัฒนธรรมร่วม

ทั้งนี้ จากจุดเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้ จิสด้า และหน่วยงานร่วมทั้ง 10 หน่วยงาน คาดหวังให้การขับเคลื่อนคุณค่าร่วมของภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิขยายผลต่อยอดไปถึงความร่วมมือในระดับอาเซียน เพื่อส่งต่อคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมนี้ ไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ หรือดินแดนแห่งความรุ่งเรือง บนพื้นฐาน "วิถีร่วมของอาเซียน"  ต่อไป

Admin 21/8/2563 963 0
Share :