Head GISDTDA

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เฉพาะกิจ คณะที่ 2 เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอากาศยานและอวกาศของGISTDA ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เฉพาะกิจ คณะที่ 2 โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ EEC ซึ่งสำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศเป็นองค์กรที่เป็นหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล โดย อ.ค.ต.ป.ฯ จะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่นำไปสู่การวิเคราะห์ และประเมินผล ประกอบการจัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่ EEC บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

Admin 16/9/2563 0
Share :