Head GISDTDA

GISTDA จับมือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมพัฒนาพื้นที่และสวัสดิการแรงงานไทย

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จับมือกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่และสวัสดิการแรงงานอย่างยั่งยืน ณ ณ ห้อง Visionization ชั้น 6 GISTDA อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร 

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยง ข้อมูล องค์ความรู้หลากหลายแขนง รวมถึงเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำภายในสังคมของประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเชิงพื้นที่ ตลอดจนเพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพแรงงาน การแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานได้อย่างเหมาะสม ให้สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วภายหลังวิกฤติโควิด-19 

ทั้งนี้ GISTDA และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีการหารือและวางแผนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการชี้เป้าตำแหน่งที่ตั้งโรงงานประเภทต่างๆ การบริหารจัดการแรงงานในพื้นที่ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร จำนวนแรงงานทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบ ตลอดจนประเด็นปัญหาเชิงพื้นที่ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเป็นการร่วมมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนา Platform ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ทางด้านนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า ภายใต้นโยบายที่มุ่งแก้ปัญหาการว่างงาน และมาตรการช่วยเหลือแรงงานไทย ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบนั้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมมือกับทาง GISTDA แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไป ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมใช้ข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี พัฒนาเครื่องมือ นวัตกรรม ที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน เสริมสร้างภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่าในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Admin 22/9/2563 1317 0
Share :