Head GISDTDA

GISTDA ร่วมแสดงผลงานขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้าน Smart City & Smart Education

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมการประชุมลงนามความร่วมมือ โครงการ Smart City & Smart Education เมืองอัจริยะการศึกษายุคดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กับ 12 หน่วยงาน เพื่อผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิาพ ขีดความสามารถในการบริการของภาครัญไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลไทยได้มีพื้นที่ในการนำผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์ การขยายผลต่อยอดสู่ความเข้มแข็งทางเศรษญกิจได้ต่อไปทั้งนี้ภายในงาน GISTDA ได้นำเทคโนโลยีในระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวมเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน การจะขับเคลื่อนแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกันในทุกมิติ และสร้างความเป็นธรรมทั้งในระดับพื้นที่ ระดับกลุ่ม และระดับบุคคลนั้น จำเป็นต้องวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลที่ถือได้ว่าเป็น Big Data ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความ Intelligence เข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการคิด ประมวลผล และเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการและขับเคลื่อนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เครื่องมือที่ว่านี้คือ Actionable Intelligence Policy Platform หรือ AIP Platform ที่จะช่วยกลั่นกรองและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวนมหาศาลแทนสมองของมนุษย์ ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพความเชื่อมโยงของปัญหาและนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ มีความสมดุล และความถูกต้อง ทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา นำไปสู่ทางเลือกการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง การขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ในพื้นที่ EEC ให้มีความสอดคล้องกันในทุกมิติ และเท่าเทียมกันทั้งในระดับพื้นที่ ระดับเซกเตอร์ และระดับบุคคล ซึ่งถือเป็น Big Data ที่สำคัญ ต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความ Intelligence การใช้งานร่วมกับดาวเทียม THEOS2 เข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนโยบายของประเทศ และเพื่อเสริมหรือทดแทนการบริหารจัดการด้วยวิธีแบบเดิมๆ

Admin 9/10/2563 0
Share :