Head GISDTDA

CG&CSR เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณความร่วมมือกันอีกครั้ง

16 มิ.ย.63 ทุกภารกิจของ สทอภ. ผู้บริหาร ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) Strategic Plan CG&CSR ร่วมกับอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6/2563 พร้อมข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของ tailor made of gistda และ Strategic Plan เพื่อให้กิจกรรมและโครงการต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายมากยิ่งขึ้น โดยในครั้งนี้มี ผสทอภ. เข้าร่วมด้วยเป็นครั้งแรกในฐานะอนุกรรมการหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

Admin 18/6/1477 0
Share :