Head GISDTDA

CG&CSR ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่อง...

          25 พ.ค.63 อีกครั้งกับภารกิจการประชุมอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ณ ห้องประชุม 1 และ ทางระบบ Meet  กับการพิจารณา (ร่าง) Strategic Plan CG&CSR ของจิสด้า ที่กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากท่านประธานอนุฯ และกรรมการทุกท่าน ในการปรับปรุงเพิ่มเติม (ร่าง) Strategic Plan CG&CSR เพื่อความสอดคล้องอย่างเหมาะสมกับ ISO26000 และ เพิ่มเติมเนื้อหา tailor made for Gistda ให้สมบูรณ์ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับทราบทิศทางการวางกรอบ CG&CSR ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่มีกันมาอย่างต่อเนื่องครับ

Admin 25/5/2020 0
Share :