Head GISDTDA

สทอภ. ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปขั่น ทุกรูปแบบ

วันที่ 27 เมษายน 2563 พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ กรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ขอประกาศเจตนารมณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น ในทุกรูปแบบโดยกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น เป็นแนวทางการดำเนินงานให้เกิด  ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้บุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้

Admin 27/4/2020 0
Share :