Head GISDTDA

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 จิสด้าได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร ครั้งที่ 2/2563 เพื่อขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการให้บริการตามผลการสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ บริการ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์องค์กรของผู้ใช้บริการจากข้อมูลดาวเทียม รวมทั้งรายงานสรุปสถานภาพของการดำเนินงานในการจัดงานสถาปนาครบรอบ  20 ปีของจิสด้า

Admin 21/2/1477 0
Share :